Algemene voorwaarden


 

 

Artikel 1 Definities

 

1.1 In deze voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: 1.2 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, waarin de bepalingen voor het gebruik van de door inPAY aangeboden Web- en aanverwante diensten staan beschreven. 1.3 Service Level Agreement (SLA): een beschrijving of opsomming van het minimum aanvaardbare serviceniveau dat inPAY hanteert bij het verzorgen van de inPAY webdienst alsmede een beschrijving van de gevolgen indien inPAY het serviceniveau toerekenbaar niet of onvoldoende nakomt. De SLA is als hoofdstuk B in deze Algemene Voorwaarden opgenomen. 1.4 Overeenkomst: de overeenkomst met betrekking tot inPAY webapplicatie en/of aanverwante dienst, bestaande uit deze Algemene Voorwaarden en de SLA. Indien voor een aanverwante dienst separaat een schriftelijke overeenkomst wordt gesloten, is deze inbegrepen bij deze definitie. 1.5 inPAY webapplicatie: de door Nmbrs BV ontwikkelde, onderhouden en geleverde online webapplicatie met de naam Nmbrs® voor het voeren van HR- en Salarisadministratie. De webapplicatie wordt aangeboden vanuit een centrale locatie als gedeelde generieke oplossing. Nmbrs® wordt niet specifiek voor één Klant onderhouden. 1.7 Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie inPAY de Overeenkomst sluit voor het verlenen van de Web en/of aanverwante -dienst. 1.8 Bedrijf: Een bepaalde natuurlijke persoon, rechtspersoon of specifieke administratieve eenheid waarvoor binnen de inPAY webapplicatie een salarisadministratie wordt gevoerd, waar Eindgebruikers optioneel toegang toe hebben. 1.9 Werknemer: Een natuurlijke persoon met een dienstbetrekking die in een periode een salarisafrekening ontvangt binnen een specifieke Bedrijf. 1.10 Administrator Gebruiker: een natuurlijke persoon die als Eindgebruiker bovendien beschikt over beheersrechten en die door de Klant is benoemd tot beheerder van de Omgeving van de Klant. 1.11 Eindgebruiker: een natuurlijke persoon die onder verantwoordelijkheid van de Klant van de inPAY webapplicatie gebruik maakt en als gebruiker kan inloggen in de Omgeving van de Klant en toegang krijgt tot één of meer Bedrijven. 1.12 Omgeving: een omgeving binnen de inPAY webapplicatie met een verzameling Bedrijven behorende bij één Klant of accountants- (of soortgelijke) organisatie, waartoe uitsluitend de Eindgebruikers van die Klant of Eindgebruikers van de eigen klanten van de accountant toegang hebben. 1.13 Standaardprijs: de geldende prijs per Administrator Gebruiker, Eindgebruiker of Werknemer conform de geldende prijslijst op de website van inPAY en conform de voorgedefinieerde waarden op het moment van afsluiten van de Overeenkomst. 1.14 Servers: door of ten behoeve van inPAY beheerde bij elkaar horende computers, en aan verwante hardware, met daarop webserverprogrammatuur, ondersteunende programmatuur of databasesoftware ten behoeve van het verzorgen van de inPAY webapplicatie via het Internet. 1.15 inPAY: De eenmanszaak inPAY (KvK-nummer 53466705), gevestigd te Hekelingen en kantoorhoudend op de N.A. Papestraat 46

Artikel 2 Toepasselijkheid / Rangorde

2.1 Alle aanbiedingen van inPAY, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld. inPAY is steeds gerechtigd een aanbod geheel of gedeeltelijk in te trekken of te wijzigen. 2.2 Eerst door uitdrukkelijke bevestiging door inPAY van een schriftelijke aanvaarding van het aanbod door de Klant komt een overeenkomst tot stand. Als uitdrukkelijke aanvaarding wordt aangemerkt een schriftelijke bevestiging door inPAY, dan wel het feitelijk uitvoeren van de overeenkomst. 2.3 Wijzigingen in de overeenkomst, daaronder begrepen inkrimping of uitbreiding van reeds overeengekomen werkzaamheden, komen tot stand zodra inPAY deze wijziging schriftelijk heeft bevestigd. De offertes zijn gebaseerd op het moment van het uitbrengen van de offerte bij inPAY bekende door de wederpartij verstrekte gegevens. De gevolgen van afwijkingen tussen de door de Klant verstrekte in de offerte opgenomen gegevens en de werkelijkheid komen voor rekening en risico van de Klant. 2.4 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten die de eenmanszaak inPAY, met een andere partij (hierna. 'de Klant') sluit, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien en voor zover zulks schriftelijk wordt overeengekomen en uitsluitend voor die overeenkomst, waarbij de afwijkende bedingen worden gemaakt. 2.5 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant wordt door inPAY van de hand gewezen. De algemene voorwaarden van inPAY zijn ook van toepassing, indien de algemene voorwaarden van de Klant een prevalentiebeding bevatten. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen in overleg een nieuwe bepaling vaststellen die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 3 De inPAY webdienst

3.1 inPAY zal de Klant gedurende de looptijd van de Overeenkomst toegang verlenen tot de inPAY webapplicatie en de Webdienst operationeel houden in overeenstemming met het in de betreffende Overeenkomst bepaalde. inPAY zal de Klant daartoe binnen 2 (twee) werkdagen na inwerkingtreding van de Overeenkomst de URL van inPAY webapplicatie verstrekken, alsmede een gebruikersnaam en een wachtwoord. Hiermee kan de Administrator Gebruiker, ten behoeve van andere Eindgebruikers, de Omgeving configureren en beheren. 3.2 De Klant maakt gebruik van de inPAY webapplicatie ten behoeve van haar eigen Bedrijf en/of de Bedrijven van eigen klanten. 3.3 Afrekening van het gebruik van de inPAY webapplicatie en webdienst vindt plaats op basis van het abonnement die bij het aantal verloonde werknemers binnen 1 (één) bedrijf hoort. De Klant wordt maandelijks achteraf automatisch voor het abonnement die bij het aantal verloonde werknemers binnen 1 (één) bedrijf hoort gefactureerd per periode (maand- of 4 weken periode). Bij weekverloning wordt het abonnement die bij het aantal verloonde werknemers binnen 1 (één) bedrijf hoort eens per 4 weken gefactureerd (een werknemer met iedere week een verloning wordt slechts eenmaal per 4 weken gefactureerd). 3.4 De Klant kan een onbeperkt aantal nieuwe Administrator Gebruikers en Eindgebruikers aanmaken binnen de Omgeving, waarbij voor elke Eindgebruiker de Standaardprijs per type Eindgebruiker in rekening wordt gebracht, of, indien afwijkend, de in de overeenkomst vermelde prijzen. Indien een tweede gebruiker met een al in gebruik zijnde combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord wordt aangemaakt binnen de Omgeving, wordt de gebruiker slechts eenmaal in rekening gebracht, waarbij de systeemrol met de meeste rechten, die in de betreffende maand aan de Eindgebruiker is gekoppeld, leidend is. 3.5 De Klant wordt automatisch voor de aangemaakte Administrator Gebruikers en Eindgebruikers gefactureerd per hele maand, vanaf de maand waarin deze is/zijn aangemeld (ongeacht op welke dag van de maand aanmelding heeft plaatsgevonden). Administrators en Eindgebruikers waarvan de aan- en afmelding binnen dezelfde maand plaatsvindt en niet zijn ingelogd zullen niet worden gefactureerd. 3.6 Indien de Klant een accountants- (of soortgelijke) organisatie betreft kan de Klant eigen klanten aanmaken binnen de Omgeving voor gebruik van Nmbrs®. De Klant wordt automatisch voor de door haar aangemelde Administrator Gebruikers en Eindgebruikers gefactureerd per hele maand. De Klant blijft verantwoordelijk voor aanmaken van alle type Eindgebruikers en het tijdig uit de Omgeving verwijderen van Eindgebruikers die hun abonnement bij de Klant hebben opgezegd of ten onrechte door zijn Eindgebruikers zijn aangemaakt. 3.7 Bedrijven van het type “demonstratie” (in te stellen in het dashlet “bedrijfsinstellingen”) zijn kosteloos, voor dit type Bedrijven is het niet mogelijk om een loonaangifte te verzenden. De Eindgebruiker wordt van deze status op de hoogte gesteld door middel van een melding en de betreffende Bedrijven worden niet meegenomen in de back-up procedure. Als het gebruik dit type Salarisadministratie wordt voortgezet als “normale” Salarisadministratie zal inPAY voor deze Salarisadministratie vanaf die periode de standaardprijs in rekening te brengen. 3.8 inPAY zal de inPAY webapplicatie en webdienst verlenen overeenkomstig de in de SLA opgenomen serviceniveaus. Indien inPAY een bepaald, in de SLA beschreven serviceniveau niet haalt, regelt de SLA wat daarvan de gevolgen zijn. Voor zover de SLA beschikbaarheidpercentages noemt, worden die gemeten over een kalendermaand en over het dichtstbijzijnde meetpunt. Onder beschikbaarheid wordt begrepen dat de inPAY webapplicatie vanaf het Internet bereikbaar is op de aan de Klant verstrekte URL en dat de inPAY webapplicatie daadwerkelijk aangeboden wordt op de Server. Onder beschikbaarheid wordt niet verstaan het bestaan van een werkende punt tot punt verbinding tussen de systemen van de Klant en de Servers. inPAY kan immers op de systemen bij de Klant en op de tussenliggende Internetinfrastructuur geen invloed uitoefenen. 3.9 inPAY heeft het recht de aangeboden functionaliteit van de inPAY webapplicatie van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren of te wijzigen en om fouten te herstellen. inPAY zal zich maximaal inspannen om eventuele fouten in de inPAY webapplicatie op te lossen, maar kan niet garanderen dat alle fouten worden hersteld. Indien een aanpassing leidt tot een wijziging in de functionaliteit, zal inPAY de Klant daarvan op de hoogte stellen via een overzicht in de inPAY webapplicatie. De inPAY webapplicatie wordt in identieke vorm aan vele Klanten geleverd, het is daarom niet mogelijk om alleen voor een specifieke Klant van een bepaalde aanpassing af te zien of een bepaalde aanpassing door te voeren. 3.10 De inPAY webapplicatie Nmbrs® en de organisatie van haar softwareontwikkelaar Nmbrs BV wordt tenminste jaarlijks gecontroleerd door een team van deskundige salarisexperts van de Samenwerkende Registeraccountants & Accountants- administratieconsulenten (SRA) en stuurt op verzoek de daarvan verkregen verkorte verklaring naar de Klant. Criteria voor de certificering zijn bijvoorbeeld functionaliteit, gebruiksvriendelijkheid, stabiliteit, performance en flexibiliteit (zoals koppelingsmogelijkheden, import en export). De audit wordt uitgevoerd in overeenstemming met de eisen volgens het SRA Normenkader Certificering Salarissystemen.

4 Gebruik van de inPAY webapplicatie

4.1 De Eindgebruikers bepalen welke (financiële) informatie met behulp van de inPAY webapplicatie wordt opgeslagen en/ of uitgewisseld. inPAY heeft geen kennis van die informatie. De Klant is er dan ook voor verantwoordelijk dat die informatie rechtmatig is en geen inbreuk maakt op rechten van derden. inPAY aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de inPAY webapplicatie opgeslagen en/of uitgewisselde informatie. De Klant vrijwaart inPAY voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door de Klant of Eindgebruikers met behulp van de inPAY webapplicatie opgeslagen en/ of uitgewisselde informatie onrechtmatig is. 4.2 inPAY is niet verantwoordelijk voor de financiële juistheid van de gegevens of het volgen van de bij de Klant geldende salarisverwerkingsregels door Eindgebruikers. inPAY spant zich maximaal in voor de juiste salarisverwerking en validering van aangeleverde financiële transacties. Echter foutief aangeleverde informatie door de Eindgebruikers, die op zich salariskundig valide kan zijn, kan door de inPAY webapplicatie nooit als zodanig herkend worden en wordt dientengevolge naar de bedoeling onjuist opgeslagen of verwerkt. 4.3 Mocht inPAY blijken dat informatie die door Eindgebruikers met behulp van de inPAY webapplicatie heeft opgeslagen en/of uitgewisseld onrechtmatig is, dan zal zij prompt handelen om die informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. In geen geval zal inPAY aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit dat handelen. 4.4 inPAY, de Klant en de Eindgebruikers zijn verplicht de door inPAY verstrekte, of door Eindgebruikers aangemaakte, gebruikersnamen en wachtwoorden geheim te houden.

  

inPAY is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van gebruikersnamen en wachtwoorden door de Klant, en mag er vanuit gaan dat Eindgebruikers die zich aanmelden met de gebruikersnaam en het wachtwoord ook daadwerkelijk door de Klant geautoriseerde Eindgebruikers zijn. Zodra de Klant weet of reden heeft te vermoeden dat gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden, dient inPAY daarvan onverwijld schriftelijk en telefonisch op de hoogte te worden gesteld. 4.5 Elke Eindgebruiker is in staat het eigen wachtwoord te wijzigen. De Administrator is verplicht via de gebruikersbeheerfunctie in de Omgeving af te dwingen dat Eindgebruikers minimaal elke 2 (twee) maanden het eigen wachtwoord wijzigen. 4.6 De Eindgebruikers zijn gehouden gebruiksvoorschriften en aanwijzingen van inPAY zorgvuldig na te leven en zijn gebonden aan de geldende gewoonten van normaal gebruik van een webdienst zoals die van inPAY. 4.7 inPAY en de Klant zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen. Deze toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd; inPAY is echter gerechtigd aan het verlenen van haar toestemming voorwaarden te verbinden. 4.8 inPAY hanteert geen vaste limiet op de hoeveelheid data en/of stambestanden die de Klant mag (laten) verwerken bij het voeren van een HR- en Salarisadministratie. Dit betekent echter niet dat inPAY een ongelimiteerde verwerking van dergelijke gegevens toestaat. Bij een hoger dan gemiddeld gebruik per maand ten opzichte van het aantal betalende Eindgebruikers per Omgeving zal inPAY de Klant daarvan in kennis stellen. Wanneer de Klant het gebruik niet wenst te verminderen, behoudt inPAY zich het recht voor een hogere vergoeding in rekening te brengen. Indien Klant die hogere vergoeding niet wenst te voldoen, heeft de Klant het recht de Overeenkomst kosteloos binnen 30 (dertig) dagen per direct op te zeggen. 4.9 Indien de Klant gebruik wenst te maken van een eigen systeem voor gebruikersbeheer en dientengevolge een of meerdere Eindgebruiker wil laten inloggen via Single Sign On dient een additionele ondertekende verklaring te worden afgegeven die op verzoek door inPAY wordt verstrekt.
5 Ondersteuning, Training & Advies

5.1 De Klant heeft recht op online ondersteuning, zoals omschreven in de Bijlage Service Level Agreement, bij gebruik van inPAY met betrekking tot de functionaliteit van de Webdienst. inPAY kan alleen ondersteuning bieden indien de Klant gebruik maakt van besturingssystemen die op het moment van ondersteuning door de fabrikant van de besturingssystemen ondersteund worden. Eerste lijnondersteuning wordt verleend via een online helpdesk functie binnen de inPAY webapplicatie van inPAY of telefonisch via een betaald telefoonnummer. inPAY verleent aan minimaal 1 (één) Eindgebruiker per Omgeving het recht om de eerstelijns helpdesk te benaderen, overige Eindgebruikers kunnen vragen stellen aan de Eindgebruiker die toegang heeft tot de eerstelijns helpdesk, die op zijn/haar beurt de inPAY helpdesk als tweedelijns helpdesk kan benaderen. inPAY zal zich inspannen vragen adequaat te beantwoorden. inPAY kan niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van antwoorden. Interne vragen over wijze van verwerken of de arbeidsvoorwaardelijke aspecten binnen de organisatie van de Klant worden niet in behandeling genomen. 5.2 Klant kan Eindgebruikers opgeven voor het volgen van een training met betrekking tot het gebruik van de inPAY webapplicatie. Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van inPAY aanleiding geeft, is inPAY gerechtigd de training te combineren met één of meer andere trainingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden. inPAY geeft geen enkele vorm van garantie of conformiteit af met betrekking tot de (inhoud van) de training, en Klant aanvaardt dat de training door inPAY naar beste vermogen wordt verleend zoals de Klant die verzorgt krijgt op het moment van deelname (“as is” basis). inPAY kan steeds vóór de aanvang daarvan de ter zake verschuldigde betaling verlangen. De gevolgen van een annulering van deelname aan de training zijn als volgt: (i) bij een annulering tot uiterlijk 5 (vijf) werkdagen van tevoren, is Klant gerechtigd tot terugbetaling van 85% van de vergoeding of om de training later te volgen, (ii) bij een annulering tot uiterlijk 2 (twee) werkdagen van tevoren, is Klant niet gerechtigd tot terugbetaling van de vergoeding, maar kan Klant wel verkiezen de training later te volgen, en (iii) bij een annulering korter dan 2 (twee) werkdagen van tevoren, is Klant niet gerechtigd tot terugbetaling van de vergoeding, en dient bij een eventueel later volgen van de training wederom de alsdan volledig verschuldigde prijs betaald te worden. 5.3 Klant en inPAY kunnen separaat en schriftelijk aanvullende consultancy en/of adviesdiensten overeenkomen. inPAY zal zich naar maximaal vermogen inspannen om dergelijke diensten met zorg uit te voeren, overeenkomstig de met Klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. 5.4 Al dergelijke diensten van inPAY worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, ook indien uitdrukkelijk een specifiek resultaat is toegezegd door inPAY. Indien is overeengekomen dat de consultancy en/of adviesdiensten in fasen zal plaatsvinden, is inPAY gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is inPAY gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van Klant op te volgen, mits deze geen aanleiding geven tot meerwerk. Indien een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is inPAY steeds gerechtigd na kennisgeving aan Klant deze persoon te vervangen door een ander persoon. Voor de consultancy en/of adviesdiensten geldt het alsdan toepasselijke uurtarief. Reis- en overige onkosten dienen volledig vergoed te worden, tenzij de consultancy en/of adviesdiensten meer dan 8 (acht) mensuren bedraagt. Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op door inPAY verleende consultancy en/of adviesdiensten eens per kalendermaand achteraf verschuldigd. 5.5 De door inPAY in de overeenkomst genoemde termijn voor het afronden van de implementatiefase is vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Deze termijn zal zo veel mogelijk in acht worden genomen. Indien overschrijding van die termijn dreigt, zal inPAY en de Klant zo spoedig mogelijk in overleg treden. Overschrijding van de termijn levert geen verzuim op aan de zijde van inPAY en levert derhalve voor de Klant geen grond op voor ontbinding van de overeenkomst. inPAY is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de overeengekomen termijn. 5.6 Teneinde inPAY in de gelegenheid te stellen haar werkzaamheden naar behoren te kunnen verrichten dient de Klant alle relevante informatie, inlichtingen en bescheiden te verstrekken. Indien noodzakelijk dient de Klant inPAY alle benodigde machtigingen te verstrekken, die voor het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijk zijn.

Artikel 6 Geheimhouding

6.1 Zowel inPAY als de Klant zal geheimhouding betrachten ten aanzien van bij de uitvoering van de Overeenkomst verkregen gegevens en informatie omtrent de bedrijfsaangelegenheden van de andere partij(en). In het bijzonder zal inPAY geheimhouding betrachten ten aanzien van gegevens en informatie die met behulp van de inPAY webapplicatie worden opgeslagen en/of uitgewisseld, voor zover inPAY hiervan kennis heeft. 6.2 De medewerkers van inPAY die toegang hebben tot de inPAY webapplicatie of Servers hebben individueel een geheimhoudingsovereenkomst getekend met inPAY met betrekking tot deze opgeslagen gegevens. Bovendien is een gedragscode (Code of Conduct) opgesteld die op aanvraag wordt toegezonden.

Artikel 7 Privacy en veiligheid

7.1 Het gebruik van de inPAY webapplicatie kan verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengen. inPAY fungeert hierbij als onafhankelijke tussenpersoon. In die hoedanigheid zal inPAY zich houden aan alle op haar rustende wettelijke verplichtingen. De Klant is aan te merken als verantwoordelijke, zoals bedoeld in artikel 1 onder d van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Door het aangaan van de Overeenkomst heeft de Klant de verplichting met deze persoonsgegevens van Eindgebruikers om te gaan in het kader van de Webdienst en dient de Klant te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen. Verwerkingen met betrekking tot deze gegevens zal inPAY alleen uitvoeren in opdracht van de Klant, of als daartoe een wettelijke verplichting bestaat. 7.2 Alle medewerkers die handelen onder het gezag van inPAY en toegang hebben tot de persoonsgegevens, zullen tevens geheimhouding betrachten ten aanzien van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, tenzij een wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht. 7.3 inPAY zal naar maximaal vermogen maatregelen nemen ter beveiliging van op de Servers opgeslagen informatie. Deze maatregelen zullen passend zijn, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten die ermee gemoeid zijn. inPAY zal met name uiterste zorg betrachten te voorkomen dat onbevoegden ongeautoriseerd toegang verschaffen tot gegevens van de Klant. De informatie met betrekking tot deze maatregelen wordt op verzoek, in beperkte en verantwoorde mate, ten kantore van inPAY ter inzage beschikbaar gesteld aan Klanten. De Eindgebruikers worden geacht gebruik te maken van de gangbare veiligheidsmiddelen die redelijkerwijs op een computer geïnstalleerd behoren te zijn, zoals een antivirus, anti-spam, anti-spyware, anti-malware, anti- phishing en firewall oplossing, alsmede van de beveiligingsmiddelen die inPAY beschikbaar stelt.

Artikel 8 Vergoeding en betaling

8.1 De Klant is aan inPAY een maandelijkse vergoeding verschuldigd voor het gebruik van de inPAY webappicatie. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald conform artikel 3. Bovendien kan er sprake zijn van een extra vergoeding voor het gebruik van bepaalde functies die doorbelast worden op basis van verbruik. Vermelde vergoedingen zijn tenzij nadrukkelijk anders vermeld in Euro’s en exclusief BTW. 8.2 De Klant is tevens alle vooraf overeengekomen bedragen schuldig voor consultancy diensten, waaronder inzet van inPAY medewerkers ten behoeve van de Klant, trainingen, cursussen en opleidingen. 8.3 inPAY zal de Klant maandelijks een factuur sturen voor het gebruik van de inPAY webapplicatie. De Klant dient de in rekening gebrachte bedragen uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te betalen. Doet de Klant dat niet, dan ontvangt de Klant een herinnering. Indien betaling dan nog uitblijft, behoudt inPAY zich het recht voor om alle (buitengerechtelijke- en proces) kosten plus de wettelijke rente in rekening te brengen en/of de vordering uit handen te geven. De kosten die daarmee zijn gemoeid komen voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen in elk geval 20% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 500. 8.4 Indien een betaling niet bijtijds is voldaan, is de Klant automatisch in verzuim. inPAY is alsdan gerechtigd de toegang tot de inPAY webapplicatie tijdelijk op te schorten, totdat de verplichtingen door de Klant zijn nagekomen. 8.5 inPAY is gerechtigd, al dan niet geautomatiseerd, de in het gebruikersbeheer ingevoerde gegevens uit te lezen en deze aan te wenden om tot een correcte calculatie en facturatie aan de Klant te komen. Tevens heeft inPAY het recht om een controle van aantallen en typen Eindgebruikers en Administraties uit te voeren teneinde de juistheid te verifiëren. 8.6 inPAY heeft het recht de Standaard Prijzen eenmaal per jaar te verhogen met een percentage dat gelijk is aan de stijging van het CBS “consumentenprijsindexcijfers” en naar boven af te ronden tot bedragen in hele euro’s. 8.7 Ook buiten de onder sub 1. en sub 2. van dit artikel genoemde gevallen kan de vergoeding voor diensten door inPAY bij aanvang van een nieuw kalenderjaar worden gewijzigd. inPAY stelt de Klant uiterlijk drie maanden voor de verlenging van de overeenkomst schriftelijk in kennis van een eventueel door haar door te voeren prijswijziging. De gewijzigde vergoeding geldt dan per datum waarop de jaarlijkse verlenging ingaat. 8.8 Elke verrekeningsbevoegdheid van de Klant, uit welke hoofde en om welke reden dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

  

Artikel 9 Duur en beëindiging van de overeenkomst

9.1 Een Overeenkomst treedt in werking op de datum zoals vermeld aan het begin van de Overeenkomst, bij ontbreken hiervan op de datum van ondertekening van het Opdrachtformulier door inPAY of bij ontbreken hiervan op de dag dat een Eindgebruiker voor het eerst gebruik maakt van de Webdienst. 9.2 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum van één (1) jaar, tenzij anders overeengekomen. De overeenkomst kan, met inachtneming van de voornoemde minimumperiode, door beide partijen worden opgezegd tegen het einde van een kalenderjaar met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden voor de Klant en drie (3) maanden voor inPAY. Opzegging dient schriftelijk per aangetekend schrijven plaats te vinden. 9.3 Indien de overeenkomst wordt beëindigd tegen het einde van een kalenderjaar met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 sub 2, dan kan de Klant indien hij/zij zulks uiterlijk twee maanden voor de beëindiging aangeeft, nog gedurende maximaal twee maanden in het daarop volgende kalenderjaar prestaties van inPAY betrekken voor wat betreft de afsluiting administratieve gegevensverwerking betreffende het voorafgaande kalenderjaar, tegen betaling van de vergoeding zoals dat van toepassing was op het moment van beëindiging van de overeenkomst. Desgewenst kan inPAY de vergoeding voor deze periode bij wijze van voorschot in rekening brengen. Dit artikel is niet van toepassing indien de overeenkomst om een in artikel 10 genoemde reden is beëindigd of ontbonden. 9.4 Indien de Klant niet op de in artikel 3 sub 2 voorgeschreven wijze opzegt, of niet heeft opgezegd, maar geen gegevens ter verwerking (meer) bij inPAY aanbiedt ofwel zodanig weinig gegevens ter verwerking bij inPAY aanbiedt dat inPAY in redelijkheid mag aannemen dat Klant de overeenkomst niet meer gestand wenst te doen, heeft inPAY recht op een direct opeisbare schadevergoeding van 50 % van de aan Klant gefactureerde bedragen in de twaalf maanden direct voorafgaande aan de maand waarin inPAY geen gegevens zodanig weinig gegevens ter verwerking heeft ontvangen. 9.5 Zowel inPAY als de Klant is gerechtigd zonder tot schadevergoeding verplicht te zijn de Overeenkomst bij aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de ontbinding ervan in rechte te vorderen indien: a) de andere partij 1 (één) of meer van haar verplichtingen toerekenbaar niet is nagekomen nadat haar daartoe schriftelijk een redelijke termijn van 30 (dertig) dagen is gesteld om deze verplichting(en) alsnog na te komen b) de andere partij in surséance verkeert of surséance van betaling of faillissement aanvraagt; c) de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard; d) de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd. 9.6 Na beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt onmiddellijk het recht van de Klant om de Web- dienst te gebruiken en bestaat er voor inPAY geen plicht meer om Klant en/of Eindgebruikers toegang tot de inPAY webapplicatie te verlenen. Klant zal aan haar verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden onmiddellijk vernietigen. Bedragen die inPAY vóór de beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar. inPAY zal op verzoek van de Klant, de door de Eindgebruikers middels de inPAY webapplicatie ingevoerde of aangeleverde datagegevens tot aan de beëindiging van de Overeenkomst, op een CD-rom aan Klant ter beschikking stellen in een algemeen toegankelijk bestandsformaat, mits de Klant een dergelijk verzoek schriftelijk en binnen 1 (één) maand na beëindiging van de Overeenkomst bij inPAY indient. Klant aanvaardt dat dergelijke datagegevens de eigenschappen bevatten zoals Klant die aantreft op het moment van ontvangst, en dat de aansprakelijkheid van inPAY voor dergelijke datagegevens volledig is uitgesloten. Voorts is inPAY op geen enkele wijze gehouden om de ter beschikking gestelde datagegevens te converteren of anderszins geschikt te maken voor gebruik door de Klant.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 De totale aansprakelijkheid van inPAY wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en/of uit hoofde van onrechtmatig handelen is beperkt tot vergoeding van directe schade geleden door de Klant tot maximaal het bedrag (excl. BTW) dat de Klant gedurende 12 (twaalf) maanden voor het gebruik van de Webdienst heeft betaald aan inPAY voorafgaand aan het moment dat de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordeed. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a) de kosten die de Klant heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van haar oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat inPAY op een voor haar bindende datum niet heeft gepresteerd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde prestatie; b) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel; c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel. 10.2 inPAY is niet aansprakelijk voor alle andere schade dan de directe schade zoals, maar niet beperkt tot: indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Evenmin is inPAY aansprakelijk voor beschadiging of verlies van opgeslagen gegevens, waaronder gegevens met betrekking tot de salarisadministratie, ongeacht of deze gegevens een geldwaarde vertegenwoordigen. 10.3 Indien zich een schadegeval voordoet en is geconstateerd, dient de Klant dat onverwijld, doch uiterlijk binnen 10 (tien) werkdagen via een aangetekend schrijven aan inPAY te melden. Indien dit niet geschiedt, dan vervalt ieder recht op schadevergoeding. inPAY zal echter onverminderd trachten het probleem op te lossen. 10.4 Buiten de in de artikelen 12.1 e n 12.2 genoemde gevallen rust op inPAY geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel genoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade het gevolg is van aantoonbare opzet of bewuste roekeloosheid van inPAY, de directie of leidinggevend personeel. 10.5 Indien een zeker handelen van de Klant of Eindgebruikers aantoonbaar het algemeen werken van de Webdienst in gevaar brengt, is inPAY gerechtigd zonder nadere aankondiging of waarschuwing de toegang tot de inPAY webapplicatie voor een zekere periode te ontzeggen en onmogelijk te maken.

Artikel 11 Overmacht

11.1 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van inPAY indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt mede, doch niet uitsluitend, verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van inPAY, maatregelen of voorschriften van overheden, stakingen, storingen in de elektriciteitsvoorzieningen, Internetverbindingen en/of in het telefoonnet en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet (meer) van inPAY kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens Klant nakomt. 11.2 Indien inPAY als gevolg van overmacht verhinderd is om een verplichting uit de Overeenkomst na te komen, dan is inPAY niet tot nakoming gehouden zolang de overmacht duurt. Gedurende de duur van de overmacht is de Klant gerechtigd om de betaling van de Eindgebruikers en de Bedrijven op te schorten. 11.3 Wanneer de overmachtsituatie langer dan 7 (zeven) werkdagen heeft geduurd, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst te ontbinden door een aangetekende schriftelijke kennisgeving aan inPAY. Prestaties die reeds zijn verricht, worden dan naar verhouding afgerekend.

Artikel 12 Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op inPAY berusten uitsluitend bij inPAY en/of haar licentiegevers. Het sluiten van de Overeenkomst, het gebruik van inPAY of enig andere informatieoverdracht van inPAY aan de Klant houdt geen overdracht in van auteursrecht of van enig ander intellectueel of industrieel eigendomsrecht op inPAY. De door Eindgebruikers ingevoerde of aangeleverde datagegevens zijn eigendom van de Klant. Alle (rechten rustende op de) databaseopbouw of wijze van opslaan van de datagegevens van de Klant zijn eigendom van inPAY. 12.2 Het feitelijke gebruik (waaronder, maar niet beperkt tot, gebruikersnaam, wachtwoord en/of naam van de Omgeving) van inPAY is niet overdraagbaar, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van inPAY. 12.3 De Klant verkrijgt door ondertekening van de Overeenkomst uitsluitend het recht om gebruik te maken van inPAY gedurende de looptijd van de Overeenkomst. 12.4 inPAY behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de Klant, voorzover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd. 12.5 Het is de KLant uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. 12.6 Het is de Klant niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van inPAY.

Artikel 13 Diversen

13.1 Op deze Algemene Voorwaarden en alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil tussen de Klant en inPAY met betrekking tot de Overeenkomst zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam. 13.2 De Klant erkent dat de kennis en ervaring van de medewerkers van inPAY voor inPAY van grote waarde is, en moeilijk kunnen worden vervangen. Derhalve stemt de Klant ermee in dat gedurende de looptijd van de Overeenkomst, alsmede 18 (achttien) maanden daarna geen werkgelegenheid geboden wordt direct of indirect, via een arbeidsovereenkomst, managementovereenkomst, adviseurschap, of enige andere wijze, aan enige enige medewerker, werknemer of adviseur van inPAY. 13.3 De Klant stemt erin toe dat inPAY de naam en logo van de Klant gebruikt in persberichten of productbrochures om daarin te vermelden dat de Klant een afnemer is van inPAY. 13.4 Het is inPAY niet toegestaan de gegevens uit de Omgeving of Administratie van de Klant op enigerlei andere wijze aan te wenden, anders dan tot het leveren van diensten aan de Klant. Het is inPAY wel toegestaan om gegevens in geanonimiseerde vorm te gebruiken voor statistische doeleinden. Het is inPAY toegestaan voor intern gebruik een kopie van de Omgeving te gebruiken in acceptatieomgeving om de juiste werking van de Omgeving van de Klant te monitoren of te toetsen aan de juiste werking van een nieuwere versie van de inPAY webapplicatie. 13.5 inPAY heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen (“Wijziging”). inPAY zal de Wijziging schriftelijk (waaronder begrepen elektronisch) aan Klant bekend maken. Na deze bekendmaking zal de Wijziging gelden in de Overeenkomst tussen inPAY en Klant vanaf de datum die door inPAY wordt aangegeven. Indien Klant een Wijziging niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst kosteloos binnen 30 (dertig) dagen na bekendmaking op te zeggen tegen de datum waarop de Wijziging van kracht wordt. 13.6 Onverminderd haar eigen verantwoordelijkheid, mag inPAY bij de uitvoering van de Overeenkomst derden inschakelen zonder dat daarvoor voorafgaande toestemming is vereist. Ook mag inPAY haar rechtsverhouding op grond van de Overeenkomst zonder nadere medewerking aan een derde overdragen of wijzigen, mits die overdracht plaatsvindt als onderdeel van de overdracht van (een substantieel) deel van de onderneming van inPAY. 13.7 Afwijkingen van de Overeenkomst zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen. Kennisgevingen op grond van deze overeenkomst moeten schriftelijk plaatsvinden, tenzij anders vermeld in de Overeenkomst. 13.8 Met de totstandkoming van de Overeenkomst gaat de Klant akkoord met het ontvangen van algemene communicatie, nieuwsbrieven en andere marketing uitingen van inPAY (automatische opt- in) op het door hem of haar aangegeven e-mailadres. Indien de Klant bovenstaande communicatie niet wenst te ontvangen kan dit te allen tijde worden doorgegeven aan .(JavaScript must be enabled to view this email address).